پاورپوینت دانشگاه تهران-بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف خاک بر رفتار بور (16 اسلاید)

پاورپوینت دانشگاه تهران-بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف خاک بر رفتار بور (16 اسلاید)

پاورپوینت دانشگاه تهران-بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف خاک بر رفتار بور (16 اسلاید)

بور اولین عنصر سومین گروه جدول تناوبی بعنوان یک شبه فلز شاخص خصوصیاتی بینابین غیرفلزات وفلزات دارا است و به فرم کاتیون B3+ ساده امکان تشکیل نداشته، شیمی بور شامل ترکیبات بور کوالانت می باشد این مسئله ناشی از آن است که پتانسیل یونیزاسیون بور بسیار بالا است.

طبیعت شیمیایی بور عمدتاً تحت تاثیر اندازه کوچک و انرژی یونیزاسیون بالای آن قرار داشته و منجر به نوع غیر معمول شیمی کوالانت شده است.

بور تشکیل سه پیوند کوالانت از طریق اوربیتالهای SP2 در یک صفحه را می دهد.


دسته:

پاورپوینت دانشگاه تهران-بررسی تأثیر ویژگیهای مختلف خاک بر رفتار بور (16 اسلاید)

خرید آنلاین