پاورپوینت دانشگاه تهران-نقش کرم های خاکی در جذب فلزات سنگین و کاهش آلودگی خاک (29 اسلاید)

پاورپوینت دانشگاه تهران-نقش کرم های خاکی در جذب فلزات سنگین و کاهش آلودگی خاک (29 اسلاید)

 پاورپوینت دانشگاه تهران-نقش  کرم های خاکی در جذب فلزات سنگین و کاهش آلودگی خاک   (29 اسلاید)

    امروزه محيط زيست به دليل گسترش و افزايش فعاليتهاي صنعتي سبب افزايش آلودگي آب و خاك با عناصر سنگين و انواع ديگر آلودگيها گرديده است. بسياري از اين آلودگيها را ميتوان از طريق بيولوژيك كاهش داد. برخي عناصر سنگين را از طريق كشت گياهان و تجمع اين عناصر درآنها، تعدادي را توسط كرمخاكي و شماري را به وسيله قارچهاي خاكزي ميتوان پاكسازي نمود. كرمخاكي از طريق جذب عناصر سنگين در بدن خود و يا كمك به جذب آن توسط گياه، ميكوريزا از طريق افزايش جذب و قابليت دسترسي آنها توسط ريشه گياه ميزبان و گياه با انباشته كردن اين عناصر در بافت خود سبب رفع آلودگي هاي زيست محيطي ميگردند.


دسته:

پاورپوینت دانشگاه تهران-نقش کرم های خاکی در جذب فلزات سنگین و کاهش آلودگی خاک (29 اسلاید)

خرید آنلاین